Wodny.Guru

Wodny.Guru

/ 0

Na zdrowie

Organoleptyczna ocena wody

10th Sierpień 2015

Ocena organoleptyczna wody polega na ocenie za pomocą zmysłu wzroku, smaku i węchu.

Korzystając ze zmysłu wzroku człowiek potrafi oceniać barwę lub mętność wody. Najbardziej uciążliwe jest zabarwienie wody wynikające z nadmiaru żelaza i manganu, a do najbardziej niebezpiecznych należy zabarwienie dowodzące nadmiaru miedzi w wodzie. W wodzie zawieszone są często cząstki nierozpuszczalnych substancji organicznych i nieorganicznych jak: piasek, iły, gliny, humusy, konglomeraty bakterii, pleśni i alg.

Korzystając ze zmysłu smaku i zapachu. Najczęściej spotykanym i odpychającym smakiem w wodzie jest smak chloru, używanego od wielu lat do dezynfekcji wody. Obecność chloru w wodzie pociąga za sobą skutki uboczne w postaci: – podrażnienia, suchości i pękania skóry, – obniżenia odporności skóry na zakażenia grzybicami i drożdżami, – marskość wątroby, – białaczkę, – guzy chłoniakowe. Aktywny chlor reaguje z wieloma związkami chemicznymi zawartymi w wodzie i tworzy z nimi nowe związki, niestety często rakotwórcze.

Zmysł węchu ostrzega nas również przed wodą cuchnącą fenolem, benzyną, naftą, a także fekaliami. W czasie gorącego lata wyczuwamy często w wodzie stęchłozgnilny odór powstały w wyniku nasilonego rozwoju glonów i bakterii.

Podkreślić należy, że wszystko to, co potrafimy w wodzie stwierdzić za pomocą naszych zmysłów, to tylko znikoma część tego co w niej jeszcze jest. Bowiem wszystkie nierozpuszczone w wodzie części, które są odpowiedzialne za jej mętność (piaski, iły itp.) są raczej nieszkodliwe dla naszego zdrowia. Najbardziej szkodliwe są rozpuszczone w niej i niewidoczne związki chemiczne, z których zdecydowana większość nie jest wyczuwalna żadnym z ludzkich zmysłów. Zwróćmy uwagę na fakt, że zmysłem smaku lub węchu potrafimy stwierdzić w wodzie tylko: – chlor, – żelazo i mangan, – fenole, – benzynę i naftę, czyli zupełnie niewiele związków, jeśli zważyć, że przebywa ich w wodzie ponad 2 300. Ponad 97%% związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie jest absolutnie niewidocznych i niewyczuwalnych przez nasze zmysły. Nikt nie zna smaku oraz zapachu ołowiu, rtęci, chromu i kadmu (metale śmierci), azotanów, pestycydów, groźnych i rakotwórczych węglowodorów aromatycznych. Setki takich związków znajdują się w wodach gruntowych, powierzchniowych, ale również kranowych, ponieważ żadna z tradycyjnych metod jej oczyszczania nie jest w stanie usunąć ich.

Dziś znamy tylko jedną skuteczną metodę, która potrafi usunąć z wody groźne związki chemiczne – odwrócona osmoza .

H2O
Author

H2O